En række private organisationer – heriblandt DTL – Danske Vognmænd – bidrager nu til debatten om, hvordan Danmark gradvist og mest omkostningseffektivt kan nedbringe vejtransportens CO2 udledninger frem mod 2030, med en såkaldt ”Roadmap”.

Rapporten konkluderer bl.a., at det er muligt at nedbringe udledningen af drivhusgasser fra vejtransport med 35-40 procent frem mod 2030 ved at satse på et miks af teknologier og drivmidler, der vurderes at være tilgængelige.

Forudsætningen har været, at de tre ikke-kvotebelagte sektorer, populært kaldt biler, bønder og boliger – hver især bidrager med deres del af reduktionen i udledningerne.

Fossilfrit i 2050 problematisk
”Den nye regering melder fortsat ud som langsigtet målsætning, at Danmark i 2050 skal være fri af fossile energikilder i vores energisystem. Men samtidig står det klart, at de tidligere så ambitiøse planer på det grønne område er for nedadgående, senest med skrotningen af den grønne køreplan for transport. Det vil spænde ben for innovation og udvikling inden for transportområdet, så Danmark ikke er med i feltet, når der rykkes internationalt. Derfor er vi gået ind i en kortlægning af området, som er gennemført af konsulentvirksomheden Ea Energianalyse,” siger erhvervspolitisk chef i DTL-Danske Vognmænd, Ove Holm.

Han har det sidste halve år deltaget i en styregruppe sammen med en række energiorganisationer og privatbilisternes organisation FDM og udarbejdet roadmappen.

Samfundsøkonomisk
Roadmap-rapporten fremlægger de samfundsøkonomiske omkostninger ved forskellige scenarier af reduktion af udledningen baseret på de virkemidler – el, biobrændstof og biogas – som findes i dag. Det sker ved at anvende de forhåndenværende teknologier i form af el, plug-in, hybrider og brændstofblandinger, der med fordel kan vælges under hensyn til teknologiens modenhed, udviklingspotentiale og omkostninger for samfundet.

Men en reduktion på 35- 40 pct. realiseres imidlertid ikke uden aktiv politisk handling i EU og nationalt, vurderer styregruppen.  

Særlig indsats nationalt
”Vi har ment, at der må gøres en særlig indsats nationalt for at fremme biogas i tunge køretøjer – og det kunne handle om afgiftslettelser. Danmark kan dog ikke løfte meget selv, og derfor må EU på banen og sætte mål for øget anvendelse af avancerede biobrændstoffer i perioden 2020-30,” siger Ove Holm, der samtidig peger på, at øgede afgifter på den tunge trafik ikke hjælper.

”Som rapporten også fastslår, at vil et såkaldt ”eksternalitets-baseret” afgiftssystem belaste tung transport uforholdsmæssigt hårdt, så det er ikke den vej vi skal gå.”

Det bliver ikke gratis
Selvom rapporten viser, at det heldigvis ikke ser ud til at blive så dyrt, som tidligere vurderinger har peget på, herunder i den daværende regerings ”Virkemiddelkatalog – potentialer og omkostninger for klimatiltag”, så bliver det ikke gratis at få nedbragt CO2-udledningen fra transportsektoren.

”Derfor er det vigtigt, at der tages bestik af transporterhvervets internationale konkurrenceevne, og det peger især på EU-initiativer. I et dansk perspektiv vil fortsat tilskud til biogasproduktion og afgiftslettelser på fx biogas og gas-lastbiler være et vigtigt bidrag,” siger Ove Holm.

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk