Gør den kollektive trafik mere attraktiv og få flere til at vælge cyklen. Ikke uventet tale fra et rødt kabinet som den danske regering netop nu består af, men alle vil gerne trængslen til livs, og det vil også give bedre mulighed for at erhvervstransporten skal kunne agere i bytrafikken.

Så selv om den  blå sektion af de 28 medlemmer af Trængselskommissionen var i mindretal, kom der alligevel ideer frem i rapporten, som kan gavne godstransporten.

”Godstransporten bidrager jo kun med en brøkdel af trængslen i forhold til personbiler, så jeg bifalder kommissionens resultat, når det gælder om at få folk til at vælge kollektiv transport, når de skal ind til København. Det giver bedre plads for erhvervstransporter, som også i øget grad kan være med til at bekæmpe trængsel ved leverancer aften og nat, siger adm. dir. Erik Østergaard, Dansk Transport og Logistik, DTL, der selv har haft sæde i Trængselskommissionens arbejde på vegne af Dansk Erhverv.

Bilister skal over i tog og bus
Men som kommissionens formand, dir. Leo Larsen sagde ved fremlæggelsen af rapporten, bliver den kollektive trafik ikke forbedret, hvis bilisterne ikke skifter over til kollektiv trafik, når de skal ind til byerne. For det er den rejsende, der skal sættes i centrum.

Det vil sige bedre tog og nye metroforbindelser, der passer sammen med andre trafiksystemer, en fælles paraplyorganisation af fælles styring af trafikselskaberne – og mulighed for at stille bilen på p-pladser ved stationer ude på Sjælland – og sammenhængende cykelstier i hele hovedstaden.

Bl.a. nævnes nye metrolinjer og forlængelse af metroen til den nye hoved-station Ny Ellebjerg – hvor også regionaltog vil stoppe – så som tog på København-Ringsted banen og den allerede godkendte letbane.

Vil have road pricing
Trængselskommissionen ser gerne, at der indføres road-pricing, som markant vil få bilister til at tænke sig om, inden de starter bilen. Men regeringen vil ikke investere penge i et projekt, hvor den tekniske baggrund ikke er på plads.

Bl.a. Frankrig, Slovakiet og Tyskland forsker – og det er bedst at vente at se på deres resultater. EU arbejder også på en forskning og bedre udnyttelse af GPS-systemet, der skal bruges ved roadpricing.

”Danmark er for lille til at gå forrest med at teste ny teknik – det har vi brændt fingrene på i forbindelse med rejsekortet og IC4 togene,” udtalte transportminister Pia Olsen Dyhr (SF) ved fremlæggelsen af rapporten.

Ikke flere motorveje
Hun pegede på mange ideer fra rapporten, som hurtigt kunne gennemføres – bl.a at køre i nødsporet i myldretiden. Hun ville godt se på parkeringssituationen – men her gjaldt vejloven, og så var andre ministerier også inde over.

Til gengæld stod yderligere udbygning af motorvejsnettet ikke på ministerens liste.
Hos DTL siger Erik Østergaard bl.a., at der i rapporten er mange positive detaljer, hvor flere forbedringer hurtigt kan gennemføres.

”Nogle anbefalinger vil være umiddelbart til gavn for vognmændene, der færdes i hovedstadsområdet, og de bør prioriteres på helt kort sigt. Jeg tænker først og fremmest på en bedre planlægning og koordinering af vejarbejder, så kommunerne f.eks. taler sammen op vejarbejder – samt en hurtigere respons ved eksempelvis trafikulykker, der blokerer trafikken.”

Færre flaskehalse
Erik Østergaard peger også på bedre rampedosering – så der er bedre plads til køretøjer, der især skal af motorveje. Her er der erfaringer fra udlandet, og teknikken er forholdsvis simpel. Samtidig bør der allerede nu tages fat på at få gjort noget ved det, som rapporten kalder ”trængselspletter” – som også kan betegnes flaskehalse.

I forhold til udlandet har København især én stor flaskehals – nemlig en manglende havnetunnel, i rapporten kaldes østlig ringvej. Den har været på taperet i mange år – men er endnu engang skudt til hjørne i rapporten, fordi den vil koste over 40 mia. kr. Så det kræver lidt ekstra overvejelser.

Men Erik Østergaard mener ikke, at havnetunnelen er ”begravet” for altid.
Han fremhæver Trængselskommissionens enighed om, at en østlig ringvej potentielt vil kunne give en mere effektiv trafikafvikling over havnen og dermed markant ændre trafikstrømmene i hovedstadsområdet.

Effektiv city-logistik
”Det vil være til stor gavn for godstrafikken, og det vil efter vores opfattelse virkelig rykke afgørende på fremkommeligheden for de transporter, der ikke lige har ærinder i den indre by. Samtidig vil det skabe plads til en mere effektiv citylogistik, som også en af kommissionens anbefalinger, siger Erik Østergaard.”

Han er også tilfreds med, at rapporten bifalder udvidelser i motorvejene nord for København og motorveje til Hillerød og Frederikssund – samt mulighed for at køre i nødspor.

”Alt I alt er det vigtigt ikke at ødelægge mobiliteten. Det vil gå ud over den økonomiske vækst og konkurrenceevnen. Men jeg er tilfreds med den eksisterende miljøzone, der nu tænkes udvidet med varebiler,” siger Erik Østergaard.

Altid behov for bilen
Her er han helt i tråd med sin kollega i trængselskommissionen, Michael Svane, adm. direktør i DI Transport.

”Der vil altid være behov for bilen, for der er stort behov for øge mobiliteten og fremkommeligheden, og det skal gælde hele landet – ikke kun hovedstaden. VI er i DI Transport også positive over for at indføre roadpricing, når teknikken er klar – men det kan kun gennemføre, hvis bilbeskatningen omlægges, siger Michael Svane.

Kommissionen har delt København op i tre områder, indre bydele, ringbyen samt de store transportkorridorer og det øvrige Sjælland. Indre bydele skal have fokus på cykeltransport og kollektiv transport, ringbyen skal have forbedret den tværgående trafik – hvor der i dag satses på trafik ind mod centrum – og udenfor hovedstadsområdet skal indfaldsvejene til byen forbedres – med tanke på byens gamle fingerplansystem, som bl.a. s-togsnettet oprindeligt er anlagt efter.

100.000 flere indbyggere
”Der vil komme 100.000 nye beboere i København frem til 2025, men alligevel vil der kom 9.000 flere ture med alle transportformer, selv om rapportens råd følges. Og når det gælder trængsel, vil den næsten fordobles fra 9,3 (i forsinkelsestid for biler i millioner køretøjstimer pr. år.)  i dag til 18,4 i 2025, hvis der ikke gøres noget. Med effekten af rapportens strategi vil den stige væsentlig mindre – nemlig 15,6 i forsinkelsestid for biler i millioner køretøjstimer pr. år,” siger Leo Larsen.

De 15 pct. forbedring udgør alligevel 2,8 mio. timers forsinkelse i biltrafikken på årsplan. Forbedringen betyder bl.a. at der i 2025 vil blive kørt 37.000 ture mindre i bil, men 40.000 flere ture med kollektiv trafik.

Trængselsrapport med godstransport i fokus:

Bedre kollektiv trafik giver plads til godstransport.
Udvidelse af ringveje og motorveje.
Forlængelse af motorveje (Hillerød, Frederikssund)
Forbedring af indfaldsveje (fingerplanen).
Bedre planlægning af vejarbejder.
Analyse af kørsel i nødspor.
Ny vejforbindelse til Nordhavn.
Hurtigere respons ved hændelser/uheld.
Mere varelevering udenfor myldretiderne.
Udarbejdelse af samlet parkeringsstrategi.
Fokus på udbedring af flaskehalse.
Forsøg med rampedosering.
Fælles trafikstyringscentral med nye signaler.
Udvidelse af miljøzoner (også varebiler.)
Havnetunnel (på sigt).
Roadpricing (på sigt.)

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk