Håndværksmestre og andre, der har en varebil, der kører firmakørsel, skal til tasterne inden 1. juli og omregistrere deres køretøjerne hos Motorstyrelsen.

Det skyldes den lov om tilladelsesordning for varebiler, som et flertal udenom regeringen og de radikale, fik gennemført 4. juni i fjor

Der er 200.000 varebiler, der kører firmakørsel, og som skal omregistreres – selv om det er de 11.500 varebiler, der kører gods for fremmed regning, som det i virkeligheden handler om.

Lettere i dagligdagen

Men det er udelukkende for at lette politiets kontrolarbejde, at bl.a. alle håndværkerbiler også inddrages. Det gjorde transportminister Ole Birk Olesen det klart ved et møde under forberedelserne til den nye lov, skriver Transportmagasinet.

Men det vil også komme håndværkerne til gode – for så slipper de for at bliver stoppet unødigt af politiet.

Mange brancher, der alene anvender deres gulpladebiler til firmakørsel, er rasende over det ekstra arbejde, de nu er pålagt – og som koster ca. 100 kroner pr. bil.

Plattenslagere

DTL Danske Vognmænd har været blandt de organisationer, der har arbejdet hårdest for at få ordnede forhold blandt varebiler

”Det er for at få bugt med de mange plattenslagere, der kører gods for fremmed regning – med folk bag rattet uden opholdstilladelse og folk på overførselsindkomst. Det betyder, at der ikke er en fair konkurrence,” udtaler Jens Gjerløv, som er konsulent i DTL og sekretær for Specialforeningen for Kurér- og Varebiler, til Transportmagasinet.

Samme regler for lastbiler

Hos DTL understreger underdirektør Ove Holm, at det er ikke en problemstilling, som DTL har forholdt sig nærmere til. For det har jo været sådan for lastbilerne i årtier, at enten anvendes lastbilen til vognmandskørsel, firmakørsel eller for et fåtals vedkommende, særlig anvendelse.

”Vi noterer, at der i bemærkningerne peges på, at ”Hensigten med anmeldelsespligten efter denne bestemmelse er, at det på en relativt enkel måde skal være muligt at kontrollere overholdelsen af reglerne om den almindelige vognmandskørsel.” Men hvis kontrollen kan foregå på en anden og mere effektiv og for de firmakørende erhverv mindre belastende måde, så bør det overvejes,” siger Ove Holm til VOTY.dk.

Lovforslagets bemærkninger:
21: pgf. 11, stk. 1, affattes således:
»Et motorkøretøj eller vogntog, hvis tilladte totalvægt overstiger 3.500 kg, og en varebil, hvis tilladte totalvægt overstiger 2.000 kg, skal, såfremt motorkøretøjet, vogntoget eller varebilen anvendes til firmakørsel, anmeldes til SKAT (omregistrering overtaget af Motorstyrelsen), medmindre brugeren har tilladelse i henhold til pgf. 1, stk. 1 eller 2. Transport-, bygnings- og boligministeren kan efter forhandling med skatteministeren fastsætte regler herom.«

Til nr. 21:
Det følger af godskørselslovens pgf. 11 sammenholdt med pgf. 1 i godskørselsbekendtgørelsen, at et dansk indregistreret motorkøretøj eller vogntog med en totalvægt på mere end 3.500 kg, der udfører firmakørsel, skal anmeldes til SKAT, medmindre brugeren i forvejen har tilladelse til godskørsel for fremmed regning.

Med firmakørsel forstås transport af gods, der tilhører den, der er registreret som bruger af køretøjet, eller gods, som denne lejer, udlejer, låner, udlåner eller har i sin besiddelse med henblik på køb, salg, fremstilling, behandling, bearbejdning eller reparation.

Firmakørsel kan udføres uden tilladelse efter denne lov. Hensigten med anmeldelsespligten efter denne bestemmelse er, at det på en relativt enkel måde skal være muligt at kontrollere overholdelsen af reglerne om den almindelige vognmandskørsel.

Det foreslås i pgf. 11, stk. 1, at bestemmelsen og dermed anmeldelsespligten udvides til også at omfatte firmakørsel i varebiler eller vogntog med en tilladt totalvægt på mere end 2.000 kg, så det også i forbindelse med kontrol med tilladelser til godskørsel for fremmed regning i varebiler bliver lettere for myndigheder at adskille disse fra firmakørsel, der ikke kræver tilladelse.

Hovedpunkterne (citat Mestertidende):
Fra den 1. juli 2019 skal varebiler, som anvendes til firmakørsel, være registreret til det. Det betyder, at man skal sørge for at få genregistret sine varebiler.

Det er nye regler for godskørsel, der betyder, at også varebiler som ikke anvendes til godskørsel efter godskørselsloven skal genregistreres til firmakørsel, så det fremover fremgår af registreringsattesten om firmaets varebil er registret til firmakørsel eller godskørsel.

Fra den 1. juli 2019 vil varebiler på over 2.000 kg til og med 3.500 kg tilladt totalvægt, som fragter gods med en samlet vægt på over 11 kg pr. stykgods, være omfattet af godskørselsloven. Det indebærer nye krav til både varebilsvognmænd og varebilschauffører.

Så selvom firmaets svende kun bruger bilen til firmakørsel, så skal den genregistreres til det.

Man kører firmakørsel – og ikke godskørsel – hvis man transporterer gods, der tilhører den virksomhed, der er registreret som bruger af køretøjet. Der er også tale om firmakørsel, hvis man transporterer gods, som virksomheden lejer, låner, udlåner eller er i besiddelse af med henblik på køb, salg, fremstilling, behandling, bearbejdning eller reparation.

Transporten kan også udføres med et lejet køretøj uden fører.

Kørslen må kun være en hjælpefunktion til virksomhedens samlede aktiviteter.

Eksempler på firmakørsel er:
• Når en tømrer, murer, elektriker elle lignende transporterer materiale, som skal bruges i virksomheden
• Når entreprenører transporterer materialer til brug for arbejdets udførelse, som indgår i en samlet entreprise, som en entreprenør selv har påtaget sig. Det kan for eksempel være grus eller sand til et vejbyggeri.

Varebiler, som anvendes til firmakørsel, skal registreres hertil. Leasede biler skal dog omregistreres af leasingselskabet.

Læs mere om reglerne for firmakørsel og godskørsel på Varebilskrav.dk

 

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk