Efter flere års tøven fra regeringens side har Transportministeriet endelig fremsat lovforslag om godskørsel, der også omfatter varebiler over to tons.

Siden maj 2016 har regeringen syltet et beslutningsflertal om at varebiler mellem 2- og 3,5 tons skulle være omfattet af godskørselsloven, og det betød, at regeringen skulle fremsætte et lovforslag. Men i stedet for nøjedes regeringen med at nedsætte en udvalg, der skulle se på sagen.

Nu sker der dog endelig noget i sagen, for i går fremsatte Transportministeriet så det længe ønskede lovforslag.

Adgangskrav til erhvervet

Det betyder, at Folketinget går i gang med på behandlingen af et lovforslaget om adgangskrav til erhvervet som varebilsvognmand – altså kørsel med gods for fremmed regning med varebiler. Det omfatter cirka 13.000 biler i Danmark – men et par tusinde af dem er dog ikke omfatter af loven.

”Langt om længe og efter mange års pres får vi nu ønsket fra DTL – Danske Vognmænd præsenteret i Folketingssalen til drøftelse og forhåbentlig vedtagelse inden sommerferien. Jeg betragter det på mange måder som en rigtig stor landvinding for erhvervet og for den seriøse del af transportbranchen, der kører gods for fremmed regning med varebiler,” siger DTL’s adm. direktør Erik Østergaard.

Lovforslaget

Sådan lyder teksten: Lov om ændring af lov om godskørsel (tilladelsesordning for varebiler)

Paragraf 1, stk. 2: Den, der er etableret på dansk område og udfører godskørsel for fremmed regning med dansk indregistreret varebil med en tilladt totalvægt, der overstiger 2.000 kg, og som fragter gods med en samlet vægt på mere end 11 kg pr. stykgods, skal have tilladelse hertil. Tilladelsen er national og udstedes med gyldighed i indtil 10 år.«

DTL har presset på

Erik Østergaard påpeger, at DTL faktisk i en række år har presset hårdt på – indtil et flertal i Folketinget bestående af Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet og Socialistisk Folkeparti fremlagde et beslutningsforslag i maj 2016.

Forslaget pålagde regeringen at fremsætte de nødvendige lovforslag og foretage de nødvendige ændringer af administrative forskrifter, der sikrer, at varebiler med tilladt totalvægt under 3.500 kg, der udfører godskørsel for fremmed regning, omfattes af principperne i godskørselsloven.

Sendt til høring

Transportministeriet har nu sendt et lovforslag i høring til bl.a. organisationer og brancheforeninger.

Lovforslaget drejer sig om krav om tilladelse til godskørsel for virksomheder, der er etableret i Danmark, og som udfører godskørsel for fremmed regning med dansk indregistrerede varebiler med en totalvægt på mere end 2.000 kg, som fragter gods med en samlet vægt på mere end 11 kg pr. stykgods (kolli).

Høringsfristen er den 9. marts i år.

Tilpasset udgave for varebiler

Tilladelsesordningen for varebiler vil dog udgøre en tilpasset udgave af de krav, der i dag gælder for godskørsel med lastbiler.

Tilladelsesordningen for varebiler vil adskille sig fra de gældende krav for lastbiler med hensyn til krav til faglige kvalifikationer og krav om uddannelse af chauffører, ligesom gældende regler om køre- og hviletid, herunder krav til bl.a. fartskriver (tachograf) ikke vil finde anvendelse for varebiler.

F.eks. skal kurset for varebiler være af kortere varighed end de gældende krav, og konkret foreslås det, at kvalifikationsuddannelsen for varebilschauffører omfattet af tilladelseskravet skal have en varighed af højst tre dage. Efteruddannelsen skal have en varighed af højst to dage.

Overgangsordning

Der foreslås en overgangsordning for personer, der på tidspunktet for tilladelseskravets ikrafttræden kan dokumentere mindst to års erfaring som vognmand i virksomheder, der er omfattet af tilladelseskravet.

For chauffører foreslås der en overgangsordning fra kravet om kvalifikationsuddannelse, hvis de på tidspunktet for lovens ikrafttræden udfører godskørsel for fremmed regning i varebiler og kan dokumentere mindst to års erfaring som varebilschauffør.

Lavere krav om egenkapital

Tilsvarende skal kravet til egenkapital for virksomheder, der udfører godskørsel for fremmed regning i varebiler, være lavere end for virksomheder, der udfører godskørsel for fremmed regning i lastbiler.

Hensigten er, at egenkapitalkravet til tilladelser til godskørsel for fremmed regning skal nedsættes til et niveau svarende til mindstereguleringen efter EU-reglerne.

Konkret vil det betyde, at varebilsvognmænd skal være i besiddelse af en egenkapital på 13.500 kr. for første tilladelse og 6.750 kr. for hver efterfølgende tilladelse.

Ministeren kan udsætte loven

Loven træder efter planen i kraft 1. juli 2018, men transportministeren bemyndiges til at lade ikrafttrædelsen af selve tilladelseskravet ske på et senere tidspunkt.

Der er stadig tvivl om, hvorvidt myndighedernes administration af de nye adgangskrav skal dækkes af et brugerbetalt gebyr – eller det skal finansieres over finansloven på linje med administration af lastbiltilladelser siden 1996.

”Et gebyr skal ikke skille os ad, hvis det ellers følger ligebehandlingsprincippet. Men jeg har meget svært ved at tro, at det kan betale sig at stable en opkrævningsadministration op omkring en beskeden meromkostning på ca. 2,5 mio. kr. årligt,” siger Erik Østergaard.

DTL foreslår, at udgifter bæres af finansloven.”

Fakta – statistik over varebiler:

”Vi finder, at der i alt er godt 12.981 varebiler, der anvendes til godskørsel for fremmed regning. Herudover kan der være personbiler, der anvendes til godskørsels for fremmed regning, ligesom der kan være varebiler, der bruges af private, men som i praksis kører godskørsel for fremmed regning. Ingen af dem har vi haft mulighed for at identificere. De er derfor ikke medregnet her. Ud af de 12.981 varebiler anvendes 52 pct. af varebilerne af rene varebilsvognmænd med ansatte, 19 pct. anvendes af selvkørende varebilsvognmænd, dvs. varebilsvognmænd uden ansatte, hvor vognmanden selv kører – mens de resterende 29 pct. anvendes af virksomheder, der også har lastbiler over 3,5 ton. 69 pct. af varebilerne har en tilladt totalvægt på mellem 2,5 og 3,5 ton, mens der er 0 pct. med en tilladt totalvægt på under 1,5 ton.”

(”Fakta om godskørsel for fremmed regning med varebiler” – udarbejdet af Incentive for Transport-, Bygnings- og Boligministeriet i juni 2017.)

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk