På mandag kan en nyt kludetæppe-lov i EU blive en realitet – en lov, som igen vil ramme ned i transportbranchen.

EU’s transportministre mødes i Rådet for at nå til enighed om et forslag fra EU-Kommissionen om øget kontrol af last- og varebiler på landevejen – de såkaldte vejsidekontroller.

Forslaget vil indføre et såkaldt risikoklassificeringssystem. Systemet skal fokusere på køretøjer fra virksomheder, der klarer sig dårligt med hensyn til at overholde krav til sikkerheden.

De gode og de mindre gode
Køretøjer fra virksomheder, der lægger vægt på sikkerhed og miljø skal til gengæld slippe for myndighedernes ånde i nakken.

Både i EU-Parlamentet og i ministerrådet er der principiel støtte til risikovurderingssystemet, hvor de gode går fri, og de knap så gode samt de dårlige virksomheder ryger i den sorte gryde, som man udtrykker det i DTL, Dansk Transport og Logistik.

I Nordic Logistics Association (NLA), som er et fælles talerør i EU for de nordiske vognandsorganisationer, er man bekymret for i introduktionen af et system til risikovurdering af vognmændene, når der ikke i forvejen findes fælles regler for kontrolmetoder og vurdering af testresultater.

Også problemer med lastsikring-kontrol
Det samme gælder et forslag om kontrol af regler for lastsikring, hvor der også i dag mangler en fælles EU-metode.

“Både borgerlige og liberale medlemmer af EU-Parlamentet deler NLA’s bekymringer på disse to områder, og der har været mange forslag til løsninger. Men desværre har Parlamentet fastholdt at fokusere på et EU-system for registrering og risikovurdering uden at sikre, at der udvikles fælles metoder i medlemslandene.  I værste fald er vi på vej til samme kludetæppe af kontrolmetoder og sanktioner, som vi ser på området for køre- og hviletid i dag”, oplyser NLA-direktør Søren H. Larsen fra Bruxelles.

Flere ministre enige med NLA
En del af EU’s transportministre, der mandag skal tage stilling til forslaget på mandag, har lidt den samme tilgang – ifølge Søren H. Larsen.

 “Ministrene mener, at nationale myndigheder fortsat skal have stor frihed til, hvorledes kontroller udføres – uden garanti for, at en vognmand vurderes ens og straffes ens i hele EU. Sker det, vil det skabe yderligere konkurrenceforvridning, siger Søren H. Larsen.”

NLA har over for Europa-Parlamentet netop peget på, at tekniske fejl kun er medvirkende årsag i fem procent af alle ulykker, hvor tunge køretøjer har været involveret.

Ude af proportioner
Så forslaget vil i bedste fald være ude af proportioner med de trafiksikkerhedsmæssige hensyn på vejene, mener man i DTL.

I værste fald vil forslaget, hvis det indføres her og nu, forvride konkurrencen på markedet, når medlemslandene – uden tilstrækkelig harmonisering – har vidt forskellige kontrolmetoder og udførelse af kontrollerne.

I Danmark udføres syn ved vejsiden af Trafikstyrelsens inspektører i samarbejde med politiet og af politiet alene.

Trafikstyrelsen fastsætter de nærmere regler om gennemførelse af syn ved vejsiden. Ifølge de nugældende regler, beror det på et skøn, hvor mange syn ved vejsiden, der skal gennemføres hvert år.
 

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk