Regeringspartierne Socialdemokraterne og Radikale har som forventet indgået en finanslovsaftale her til formiddag med Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten – og DTL ser mange gode elementer i aftalen for 2015 for den danske vognmandsbranche.

Et væsentligt element i forhandlingerne har længe været indsatsen mod social dumping, herunder på transportområdet. Set fra et DTL-synspunkt er der godt nyt.

Finansloven for 2015 lægger nemlig op til hvad der kaldes ”en styrket myndighedsindsats” – altså kontrol – af bl.a. ulovlig cabotagekørsel.

Sådan er ændringerne
I aftaleteksten hedder det bl.a. om tiltag for at bekæmpe social dumping på transportområdet:

Styrket kontrol og stramning af regler. Der er allerede taget en lang række initiativer i forhold til at sikre effektiv kontrol, men der er fortsat virksomheder, der ikke følger reglerne. Derfor er aftaleparterne enige om at indføre følgende initiativer:

Bøden ved overtrædelse af anmeldelsespligten til RUT -Registret for Udenlandske Tjenesteydere – skal skærpes ved gentagne overtrædelser, og bøden hæves med 100 pct. anden gang reglerne overtrædes. Arbejdstilsynet får mulighed for at udstede administrative bødeforelæg i sådanne sager. Fristen for at vedtage administrative bødeforlæg på arbejdsmiljøområdet forkortes fra de nuværende 21 dage til 14 dage.

Nummerplade-genkendelse
Aftaleparterne noterer sig de iværksatte forsøgsprojekter om automatisk fotokontrol af lastbiler (red.: Transportministeriet/Vejdirektoratet) og om automatisk nummerpladegenkendelse (ANPG) (red.: Politiet). Aftaleparterne afventer resultaterne af disse projekter og er enige om at undersøge muligheden for at registrere lastbiler og varevognes nummerplader i forbindelse med anmeldelsespligten i RUT for kombineret transport. Aftaleparterne er enige om at mødes, når undersøgelsen er afsluttet i foråret 2015.

– Godskørselsloven præciseres, så der ikke er tvivl om, at de chauffører, der lovligt kan udføre godskørsel for en dansk etableret virksomhed i dansk indregistreret køretøjer på dansk område, er omfattet af krav i godskørselsloven i relation til løn- og arbejdsvilkår.

Aftaleparterne er enige om at indføre lovhjemmel til at kræve:

1. når en virksomhed anvender egne chauffører, skal disse være ansat i samme virksomhed,som tilladelsen er udstedt til,

2. at udenlandske chaufførvikarvirksomheder skal aflønne chaufførvikarer på niveau med gældende danske kollektive overenskomster for chauffører ved udlejning til kørsel i dansk indregistrerede køretøjer på dansk område.

– Regeringen vil desuden undersøge muligheden for at stille krav om, at de danske virksomheder, der benytter udenlandske chaufførvikarer, sikrer sig, at de udenlandske chaufførvikarer aflønnes på niveau med gældende danske kollektive overenskomster.
[…]

Bedre konkurrence for varebiler
– Politiets indsats på cabotageområdet styrkes yderligere. Bevillingen øges med 10 mio. kr. i 2015. Det skal undersøges om, der kan skabes bedre og mere fair vilkår på markedet for varebiler, der kører med gods for fremmed regning, med særligt fokus på de områder, hvor der er tegn på, at der er problemer med løn- og arbejdsvilkår.

Aftaleparterne noterer derfor, at regeringen vil iværksætte en analyse af konsekvenserne ved at indføre en tilladelsesordning for varebiler, der indebærer, at de omfattes af krav om løn- og arbejdsvilkår svarende til det, der gælder for lastbiler over 3,5 ton. Analysen skal særligt afdække de økonomiske konsekvenser for erhvervet og staten, udenlandske erfaringer med regulering af varebiler, samt i givet fald undersøge de EU-retlige aspekter ved at omfatte udenlandske varebiler af en tilladelsesordning.

[…]
Aftaleparterne noterer sig, at Rigspolitiets projekt om automatisk nummerpladegenkendelse (ANPG) har afsæt i flerårsaftalen for politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2012-2015. Når ANPG-systemet er implementeret, vil regeringen undersøge, om systemet vil kunne anvendes i forbindelse med kontrollen med ulovlig cabotagekørsel.

Aftaleparterne er desuden enige om vigtigheden af at arbejde offensivt med EU-initiativer på området. Regeringen har derfor tidligere besluttet at søge tilslutning blandt andre EU-medlemslande til regeringens syv konkrete forslag til at styrke indsatsen mod social dumping i transportbranchen.

Undgår skævvridning
”I DTL-Danske Vognmænd er vi godt tilfredse med disse tiltag, simpelthen fordi de er med til at sikre at de vilkår danske vognmænd skal konkurrere under, ikke er fuldstændig skævvredne. Vi vil gerne konkurrencen, men det er klart at vores medlemmer ikke kan leve af en rumænsk lønning. Og det er jo risikoen, når flere og flere vogne der kører i Danmark har en chauffør, der er aflønnet på helt andre vilkår bag rattet,” siger DTLs administrerende direktør Erik Østergaard.

”Vi er også glade for, at der nu er kommet politisk vilje til at skabe ordnede forhold i varebilsbranchen for biler under 3500 kg. I DTL har vi et netværk for kurer- og varebilsvognmænd som arbejder aktivt for fair konkurrence i den del af branchen. DTL tilbyder allerede en certificeringsmodel rettet mod varebilsvognmænd, som vi ser som en forløber for et tilladelseskrav. Det giver god mening at få orden i sagerne, og gradvist få indfaset varebilerne i godskørselsloven.” siger Erik Østergaard, DTL-Danske Vognmænd.

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk