Af Finn Bruun

Den danske vognmandsbranche har længe følt sig presset af ulovlig udenlandsk cabotagekørsel herhjemme.

Problemerne er blevet gennemtrawlet siden efteråret i et udvalg mellem Trafikstyrelsen og transporterhvervets organisationer, og nu udsendes rapporten.

Transportminister Henrik Dam Kristensen har reageret på rapporten med en stribe tiltag, som skal dæmme op ulovlig cabotage – og præcist slå fast, hvornår der overhovedet må udføres cabotage-kørsel.

Den finske model
Ministeren vil også overveje den ”finske model” for definition af en cabotagetur, der vil betyde, at antallet af cabotageture hurtigere bliver opbrugt, ligesom teknologien skal forbedre kontrollen samtidig med, at bøderne stiger.

Transportministeren lægger desuden vægt på indsatsen på EU-niveau for på længere sigt at bremse den sociale dumpning, der er indbygget i cabotage-overtrædelserne.

Modstridende interesser
Det er dog ikke nok for DTL: – Rapporten gør det først og fremmest lysende klart, at der er et problem med den accelererende cabotagekørsel, og at dette problem er ganske alvorligt.

Det er også blevet bekræftet på transportministerrådsmødet i marts måned, hvor Danmark sammen med en række andre lande fremhævede problemet, siger DTLs adm. direktør, Erik Østergaard, som tilføjer, at rapporten viser, at de modstridende interesser i udvalget (vognmænd contra transportkøbere) trækker i hver sin retning.

Han finder den officielle statistik mangelfuld, fordi man ikke kan konkludere noget endeligt om cabotagens omfang.

ITD er positiv

“Ministeren peger helt generelt på, at branchens problemer skal løses på EU-niveau. Det er helt i tråd med den linje, ITD har stået for i udvalgsarbejdet, siger ITDs adm. direktør Jacob Chr. Nielsen, som henviser til, at presset på ministeren har været stort for at indføre danske særregler omkring cabotagekørsel.

– Men det lægger transportministeren ikke op til, lyder det fra ITD, som tidligere har
foreslået, at Danmark skal arbejde for at få lavet et samlet “chaufførdirektiv” i EU.

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk