Selvkørende i fremtiden

For fem år siden trådte færdselslovens regler om forsøgsordning med selvkørende motorkøretøjer i kraft. Vejdirektoratet og Færdselsstyrelsen har netop udarbejdet en evaluering af ordningen.

Det anbefales i forlængelse af evalueringen bl.a., at ansøgningsproces til testforsøg gøres lettere.

Det skal ske ved at reducere den politiske involvering i forsøgsgodkendelsen, fjerne kravet om udstedelse af bekendtgørelse for hvert enkelt forsøg, give mulighed for områdebaseret udstedelse af tilladelser – samt at der overvejes en mere lempelig ordning for forsøg med sikkerhedschauffør og forsøg, hvor køretøjerne har en FN-, eller EU-typegodkendelse.

Økonomisk støtte

Supplerende anbefales det, at der gennemføres en analyse af selvkørende teknologis potentialer i kollektiv transport og godstransport. Endelig anbefales det at overveje mulighed for økonomisk støtte til forsøgsvirksomheder.

I evalueringen anbefaler Vejdirektoratet og Færdselsstyrelsen, at den nuværende forsøgsordning i det store hele fortsætter med tilpasninger.

Evalueringen skal danne grundlag for videre drøftelser af fremtiden for udvikling for selvkørende motorkøretøjer i Danmark.

Kræver justering

Vejdirektoratet og Færdselsstyrelsen vurderer i evalueringen, at forsøgsordningen fortsat er relevant, men at der også kan være behov for løbende at justere i forsøgsordningen.

Evalueringen viser dog også, at den teknologiske udvikling ikke er gået lige så hurtig som forventet.
Under forsøgsordningen har der indtil videre været udført fire forsøg.

Ingen uheld

Disse forsøg har ikke medført uheld. De foreløbige erfaringer har således ikke sået tvivl om, at forsøg med selvkørende motorkøretøjer kan gennemføres færdselssikkerhedsmæssigt forsvarligt under forsøgsordningen.

Ved en ændring i færdselsloven i 2017 gjorde den daværende transportminister det muligt at foretage en forsøgsordning med selvkørende motorkøretøjer – eksempelvis busser og biler.

Forsøgsordningen har fungeret som test af ny teknologi og de muligheder for nye transportformer, det åbner for.

Politisk stillingtagen

Evalueringen danner grundlag for en politisk stillingtagen til, om ordningen skal fortsætte uændret, skal ophæves eller skal danne grundlag for en permanent regulering af kørsel med selvkørende motorkøretøjer i Danmark.

Efter sommer inviteres Folketingets transportordførere til en drøftelse af evalueringen, og hvad udviklingen i forhold til selvkørende motorkøretøjer i Danmark skal være.

På baggrund af evalueringen anbefaler Vejdirektoratet og Færdselsstyrelsen, at den nuværende forsøgsordning fortsættes.


Uddrag af resumé:

Vejdirektoratet og Færdselsstyrelsen har gennemført en evaluering af forsøgsordningen for selvkørende køretøjer, der trådte i kraft 1. juli 2017.

Formålet med evalueringen er at komme med anbefalinger til, om ordningen skal fortsætte, om den skal justeres, eller om der er grundlag for en permanent regulering af kørsel med selvkørende motorkøretøjer i Danmark.

Evalueringen indeholder en beskrivelse af baggrunden for forsøgsordningen og de væsentligste juridiske og teknologiske ændringer siden forsøgsordningens ikrafttræden.
Den gennemgår de 4 forsøg, der er gennemført under forsøgsordningen.

Endvidere sammenfatter den det input, der er kommet ind via en spørgeskemaundersøgelse blandt forsøgsordningens interessenter, en følgegruppe bestående af erhvervsorganisationer og andre interessenter på transportområdet samt en gennemgang af tilsvarende forsøgsordninger i Sverige og Norge.

Evalueringen viser, at det har været økonomisk og administrativt krævende at opnå tilladelse til at gennemføre forsøg under forsøgsordningen. De under forsøgsordningen udførte forsøg har ikke medført uheld.

De foreløbige erfaringer har således ikke sået tvivl om, at forsøg med selvkørende biler kan gennemføres sikkerhedsmæssigt forsvarligt under forsøgsordningen.

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk