En tunnelforbindelse fra Nordhavn øst om København til Amager-motorvejen ser nu ud til at være kommet et godt skridt nærmere en godkendelse.

Gennem mange år har diskussionerne om en tunnel øst for København – havnetunnelen – bølget frem og tilbage.

Nu viser en forundersøgelse, at tunnelen vil have en berettigelse både trafikalt og miljømæssigt – og DTL – Danske Vognmænd er meget positivt indstillet.

Blåstempler østlig ringvej

”Det er positivt, at den grundige forundersøgelse er blevet til i bredt samarbejde mellem statslige og kommunale parter samt private investorer, og at den nu blåstempler tankerne om en østlig ringvej om København som nyttigt og bygbart projekt, der blandt meget andet kan aflaste indre by og brokvarterer for gennemkørende trafik,” siger adm. direktør i DTL, Erik Østergaard.

Tunnel hele vejen

Organisationen har i en årrække deltaget i alliancen “Københavner-tunnel-gruppen,” som har arbejdet for visionerne om en havnetunnel – og dermed også en sådan undersøgelse.

I foråret 2017 blev det besluttet at gennemføre en forundersøgelse af en østlig ringvej med udgangspunkt i en overordnet linjeføring fra Nordhavn til Amagermotorvejen.

Hele strækningen vil forløbe i tunnel med tilhørende til- og frakørsler.

Bredt samarbejde

Som en del af aftalen mellem staten og Københavns Kommune blev det besluttet at udvide undersøgelsen til også at omfatte en alternativ linjeføring for en ringvej i tunnel langs Amagers østkyst til Øresundsmotorvejen.

Undersøgelsen er blevet til i et samarbejde mellem Transportministeriet, Vejdirektoratet, Københavns Kommune, Region Hovedstaden og Refshaleøen.

Efter planen vil en østlig ringvej samlet set kunne forbinde Helsingørmotorvejen i nord med Amager- eller Øresundsmotorvejen i syd.

Forbedret mobilitet

Projektet vil dermed binde det overordnede vejnet sammen øst om København og forbedre mobiliteten i Hovedstaden. Ringvejen vil skulle servicere den tværgående trafik og aflaste de indre bydele og andre strækninger for bil- og lastbiltrafik.

Københavns Borgerrepræsentation skal i dette efterår lægge sig endelig fast på linjeføring og igangsætte VVM-undersøgelse af strækningen.

”En østlig ringvej er efter vores opfattelse en forudsætning for at etablere den planlagte Lynetteholm, by-udvikle Refshaleøen samt trafiksanere og fredeliggøre Københavns indre by,” siger Erik Østergaard.

Venter på visioner

Men han mener også, at den østlige ringvej bør indgå i regeringens kommende langsigtede infrastruktur-investeringsplan, som forhåbentlig bliver fremlagt i nær fremtid.

”For den vil give betydelige lettelser for bl.a. godstrafikken i hovedstadsområdet. Vi ser virkelig frem til, at danske politikere nu demonstrerer nogle visioner,” siger Erik Østergaard.

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk