”De løshængende frugter” kaldte Trængselskommissionens formand Leo Larsen på et møde i dag i Transportministeriet de trængsels-løsninger, der relativt let og relativt billigt kan indføres af politikerne.
Kommissionen – med 28 medlemmer – er nedsat i forbindelse med nedlæggelse af planen om en betalingsring.

 Men der vil gå et halvt år, før den endelige rapport med anbefalinger foreligger – og først nu går det egentlige arbejde med rapporten med anbefalinger til politikerne i gang.

Kommissionen har udarbejdet et idékatalog, hvor alle mulige og umulige løsninger på at forbedre trængselsproblemer i og omkring hovedstaden – men der tages ikke stilling til, hvad der skal vælges.

Politikerne må prioritere
Det er politikerne, der må prioritere – for medlemmerne i kommissionen har vidt forskellige opfattelser på, hvad der er bedst.

Men som transportminister Henrik Dam Kristensen sagde ved pressemødet i ministeriet, så skal der kikkes på alle transportformer – for der skal være plads til dem alle.

De lavthængende frugter, som Leo Larsen nævnte, kan være grønne bølger – med det kræver, at Københavns Kommune taler med omegnskommunerne for at justere de mange lyssignaler i hovedstadsområdet, så der kan etableres grønne bølger for vejtrafikken. Til gengæld vil det kunne forbedre vejkapaciteten med op mod 12 pct.

De rejsende i centrum
”Den bliver de rejsende, der skal sættes i centrum – og ikke et trafikselskab. De mange trafikselskaber skal derimod snakke sammen for at få køreplaner til at passe sammen – selv om det vil betyde suverænitetsafgivelse, sagde Henrik Dam Kristensen som eksempel på det, der skal ses på først.

Men Leo Larsen pegede også på, at det ikke bare handler om at flytte alle bilister over i tog og bussen eller til en cykel. For så bliver trængslen bare flyttet med.

Mangler tog og busser
Før man kan flytte folk til kollektiv trafik, skal der både være flere tog og flere busser – og eksempelvis et p-anlæg ved en station, som det er planlagt ved den nye station Køge Nord, der kommer i forbindelse med den kommende nye togbane mellem København og Ringsted. Her er jorden jomfruelig – og ikke så dyr som midt byerne, hvor de fleste stationer ligger.

”Vi kender den økonomiske situation i landet – og hvis der var penge nok, var det ikke noget problem at anbefaler projekter til 600 mia. kr. stykket. Det handler bl.a. om at gennemføre det mest effektive for færrest mulige penge for at øge kapaciteten i trafikken, sagde Leo Larsen.

Undgå for mange nye skatter
Regeringen må tænke på, at store udgifter også ville blive dyrt for borgerne og erhvervslivet i form af øgede skatter.

Mobiliteten skal øges – ellers kommer der ikke den nødvendige vækst i samfundet og bevare København som den magnet den er, sagde ministeren.

Han understregede dog, at meget allerede var sat i gang – så som Ringsted-linjen, City-Metro-ringen og letbanen ved Ring 3. Det ville betyde meget for trængslen.

Ser også på miljøet
Miljøet vil også være en vigtig detalje for fremtiden – så bedre forhold for grønne biler, taxaer i busbaner og flere hurtigkørende busser skal der også ses på.

Men en elbil fylder det samme som en gammel dieselhakker – så her er der modsatrettede interesser.

På transportsiden skal der også ses på, hvad man kan gøre for at lette godstransporten – godset til byen holder ligesom pendlerne også i kø.

Lastbiler er kollektiv trafik
”Man må huske, at lastbiltransport er en form for kollektiv transport – for lastbiler bringer jo alle varerne ind til byen borgere. Men vi har ikke kun set på trafikken, der skal ind og ud af city – men også ydre del af byen, siger adm. direktør Erik Østergaard, Dansk Transport og Logistik, der er formand for undergruppen, som ser på forbedring af fremkommeligheden på vejnettet.

Alt i idékataloget er ikke hans kop te, som han udtrykker det – men der er mange punkter, han er enige i – bl.a. koordinering af anlægsarbejder, så to myndigheder ikke graver veje op flere steder på én gang, så der ikke er mulighed for omkørsel.

Se på flaskehalsene
”Der er vigtigt også at se på mange flaskehalse, der er i dag bl.a. på vejnettet. Meget kan løses relativt enkelt.  Det vil betyde, at man kan udnytte den eksisterende kapacitet bedre. På den lange bane er jeg jo tilhænger af en havnetunnel øst om København – men det er jo i den dyre ende af investeringerne og vil tage over 10 år at gennemføre. Men her er det et spørgsmål bedre samfundsøkonomi, når vi kan få biler og lastbiler uden om byen, siger Erik Østergaard.

Men ingen bryder sig om at holde i kø. Samtidig ville togsystemet bryde sammen, hvis bare 15 pct. af pendlerne i morgen valgte at tage toget.

Roadpricing med i kataloget
Roadpricing står også idé-listen – men som Leo Larsen udtrykte det, så virker teknologien ikke endnu – og når det skal virke som skatteopkræver, skal det være validt i en retssag.

Ideerne i kommissionens katalog stritter i alle retninger – og det bliver et stort arbejde for de  28 medlemmer af Trængselskommissionen at komme med rådgivningen i den endelige rapport. Men det er i sidste ende en politisk opgave.

Der er tre tids-horisonter, der arbejdes med – på den korte bane svarer til op til fire år, den mellemste bane fra fire til 10 år – og den lange bane over 10 år.

Tror på resultater af arbejdet
”Jeg var også medlem af Infrastrukturkommisionen – og dengang resulterede vores rapport i hvert fald i, at regering og Folketing i et forlig mellem alle partier minus Enhedslisten afsatte 94 mio. kr. i nye projekter. Så jeg tror også meget på, at vores arbejde i Trængselskommissionen kommer til at betyde meget, siger Erik Østergaard

Faktaboks: De nemmeste løsninger:

Justering af lyssignaler til grønne bølger.
Koordinering af trafikselskabers køreplaner.
Koordinering af vejarbejde i kommunerne.
Højere p-afgifter i og omkring København.
Grøn differentiering af p-afgifter (f.eks. el-biler)
Flere A- og S-busser.
Billigere kollektiv trafik.
Taxaer i busbaner.
Bedre forhold for cyklister (stier).
Udvidelse af miljøzoner til lastbiler.
Satsning på parc- and ride systemer.
Mere attraktiv kollektiv trafik.
Bedre planlægning af vejarbejder.
Længere S-tog
Kørsel i nødspor i myldretider.
City-logistik.
Flere delebil-ordninger.

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk